หน้าแรก กระดานเสวนา ติดต่อเรา  
หน้าหลักชมรม
ประวัติความเป็นมา
กรรมการบริหารชมรม
สมาชิกชมรม
ระเบียบและข้อบังคับ
สำนักหักบัญชี
ทำเนียบประธานชมรม
และกรรมการบริหาร
กิจกรรมชมรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบสวัสดิการช่วยเหลือ
ดาวโหลดฟอร์มต่างๆ
ติดต่อชมรมธนาคารฯ
ชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
 
กลุ่มประเทศเกิดใหม่กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก
วิกฤติเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย
เศรษฐกิจถดถอยสมบูรณ์แบบ
อัตราดอกเบี้ย ที่ถูกบิดเบือน
 
 
ลักษณะฮวงจุ้ยบริเวณรอบบ้านที่ดี
ความเชื่อโบราณเรื่องบันไดตามหลักฮวงจุ้ย
 
อ่านทั้งหมด>>
ชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
รายงานการประชุมกรรมการบริหารชมรมธนาคารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2552
 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารชมรมธนาคารจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 28 เมษายน 2552
ณ โรงแรมเคนทารี่ เบย์ จังหวัดระยอง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายสำราญ รุ่งโรจน์ ธนชาต / ระยอง
2.นายอารักษ์ กัณวเศรษฐ กสิกรไทย / ระยอง
3.นายชวาลา นิธยนารถ กรุงเทพ / ระยอง
4.นางปองรัก แก้วใหญ่ ออมสิน / ระยอง
5.นายธรรมศักดิ์ กรรณสูต กรุงไทย / ระยอง
6.นายประสิทธิ์ เธียรวุฒิกานต์ นครหลวงไทย / นิคมพัฒนา
7.นางลาวัณย์ สิงห์ชม กรุงศรีฯ / ระยอง
8.นายครรชิต นิลกิจศรานนท์ ธอส. / บ้านฉาง
9.นายวิโรจน์ อร่ามเรือง ธอส. / ระยอง
10.นายชาญกิจ ภัทรพิพัฒน์ ทหารไทย / ระยอง
11.นายโกศล ทรัพย์เจริญ ทิสโก้ / ระยอง
12.นางโสภาพรรณ สว่างโลก ธนชาต / บิ๊กซี ระยอง

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภาระกิจ)
1.นายอดิศร พัฒนภักดี สินเอเซีย / ระยอง
2.นายปิติ ยุพิน ธกส. / ระยอง
3.นางรัตนา สินโน ยูโอบี / ระยอง
4.นายตปณฐ สนทราพรพล ไทยพาณิชย์ / ระยอง


เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ชมรมธนาคารฯ ได้เข้าร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับศูนย์ปรึกษาธุรกิจจังหวัดระยอง ด้านการเงิน การธนาคาร และเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ สร้างผู้ประกอบการใหม่ และลดปัญหาการว่างงาน
- จังหวัดระยอง ได้จัดตั้งกลุ่มภารกิจ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานในระดับอำเภอ และมีประธานชมรมธนาคารฯ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจด้วย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานกรรมการ
- สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินของลูกหนี้ 6 ราย จากธนาคาร ซึ่งขอเข้ากองทุนฟื้นฟูฯ ดังนี้
• นายรัตน์ ไกรเพ็ชร์ ลูกหนี้ของ บมจ.กรุงไทย สาขาบ้านเพ
• นางสุมล พวงพูล ลูกหนี้ของ บมจ.กรุงเทพ สาขาระยอง
• นางสาวดาหวัน นิสสัยซื่อ และ นางสมควร เตชะมา ลูกหนี้ของ บมจ.ไทยพาณิชย์ สาขามาบตาพุด
• นายธนินท์รัฐ พิชิตวงศ์วุฒิ ลูกหนี้ของ บมจ.กรุงไทย สาขาระยอง
• นายทองอบ ถนอมวงศ์ ลูกหนี้ของ บมจ.อาคารสงเคราะห์ สาขาระยอง

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2552

ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2552

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา

- ระเบียบหลักเกณฑ์สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานเพื่อจัดงานศพตามประเพณี ดังนี้
• พนักงานสังกัดธนาคารถึงแก่กรรม จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท และ พวงหรีด (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท) ในนามชมรมธนาคารจังหวัดระยอง โดยเงินดังกล่าวจะมอบให้แก่บุคคลในครอบครัวที่ชอบด้วยกฎหมายของพนักงานตามที่ชมรมธนาคารฯ เห็นสมควร
• คู่สมรส บิดา มารดา และบุตร ของพนักงานสังกัดธนาคารถึงแก่กรรม จะได้รับพวงหรีด (ราคาไม่เกิน 1,000 บาท) ในนามชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
- ขั้นตอนการปฏิบัติในการใช้สวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงาน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ดังนี้
• กรณีพนักงานสังกัดธนาคารถึงแก่กรรม ให้ผู้บังคับบัญชาของพนักงานต้นสังกัดแจ้งข้อมูลกับนายทะเบียนชมรมธนาคารฯ พร้อมทั้งส่งเอกสารการเบิกเงินสวัสดิการช่วยเหลือเพื่อจัดงานศพ โดยใช้แบบฟอร์มซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของชมรมธนาคารฯ ทันทีที่ทราบ
• กรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานสังกัดธนาคารถึงแก่กรรม ให้พนักงานแจ้งข้อมูลผ่านหน่วยงานต้นสังกัดอนุมัติผ่านไปยังนายทะเบียนชมรมธนาคารฯ ทันทีที่ทราบ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR : คืนหาดทรายขาวให้ชาวระยอง) ประธานฯ แจ้งว่า จะดำเนินการ ดังนี้
- ทำหนังสือเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ชมรมธนาคารจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2552 พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านเป็นประธานเปิดงาน
- ส่งหนังสือเรียนเชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดระยองมาร่วม ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานและเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
- จัดทำหมวกสีขาวและปักตราสัญลักษณ์ของชมรมธนาคารฯ สีทอง เพื่อแจกให้กับพนักงานธนาคารและผู้ร่วมงานทุกท่าน


เลิกประชุมเวลา 13.00 น.

......................... ผู้บันทึก …………………..………….… ผู้รับรอง
(นางสาวจุฑามาศ พวงอินทร์)    (นายสำราญ รุ่งโรจน์)
เลขานุการชมรมธนาคาร       ประธานชมรมธนาคาร


Date : 14-05-52
View : 2117
 
นายสุริยนต์ จันทร์ศิริ
ประธานชมรมธนาคาร จ.ระยอง
Search in website
Untitled Document
สงวนลิขสิทธิ์ ชมรมธนาคารจังหวัดระยอง
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรระยอง
เลขที่ 126/2 หมู่ที่ 5 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง. 21130